Förstudie

En förstudie kan ha många ansikten. Uppdraget kan vara en enkel kalkyl eller en genomgripande analys. I en byggprocess är det en klar fördel att ta in Attenda i ett tidigt skede. 

Som exempel har vi;

 • Hjälpt beställaren värdera behovet av en restaurang- och destinationsverksamhet.
 • Skapat strukturskisser och varit rådgivande i val av placering, logistik, flöden och ytbehov av verksamheten i byggnad. 
 • Genomfört konsekvensanalyser vid förändringar.
 • Skapat intressentlistor.
 • Formulerat SWOT.
 • Analyserat riskfaktorer.
 • Skräddarsytt betalnings- och beställningslösningar för att minska administration.
 • Inventerat behov (hygienfaktorer, önskade funktioner och upplevelse).
 • Beräknat och analyserat uppdragsgivarens kostnader för verksamheten
 • Beräknat kostnader lunchförmåner.
 • Beräknat entreprenörens hyresförmåga. 
 • Tagit fram entreprenörsprofil som passar beställarens önskemål och affärsidé.
 • Utfört marknadsanalyser och beskrivit förutsättningarna för verksamhet i ett givet område.
 • Rådgivande vid avtalskonstruktioner.

 

Förstudie vid upphandling av restaurang- och mötestjänster