Akademiska Hus

Akademiska Hus

 

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att kartlägga nuvarande och framtida restaurangbehov på KTH Campus i Stockholm, samt belysa konsekvenserna av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets planerade flytt till området. 2003.

Uppdrag 2
Förstudie avseende möjligheten till etablering av en konferens- och kongressanläggning vid KTH Campus. Uppdragets huvudsakliga inriktning var kostnads-, intäkts- och konsekvensanalys för såväl fastighetsägare som eventuell entreprenör. 2003.

Uppdrag 3
Förstudie med syfte att skapa beslutsunderlag angående dels nyetablering av restaurang i Kräftriket och dels ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift av Restaurang Trädgårdsvillan i Frescati Hage. Vidare belyste förstudien eventuella samordningsfördelar av de aktuella restaurangverksamheterna. 2003.

Uppdrag 4
Upphandling av restauratör till Restaurang Quantum, vilken skall betjäna studerande, anställda, företag och institutioner på KTH Campus. Restaurangen serverar 700-800 luncher per dag samt bedriver omfattande representations- och cateringverksamhet. 2004.

Uppdrag 5
Upphandling av restauratör till Restaurang Jöns Jacob, vilken betjänar studerande, anställda, företag och institutioner på Karolinska Institutet. Restaurangen serverar 800-900 luncher per dag. 2006 - 07.

Uppdrag 6

Förstudie avseende restaurangsituationen i Ultuna, Uppsala, i förhållande till de förändringar som planeras inom en 3-5 års period. Dominerande hyregäster är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Veterinärhögskolan. 2009.

Uppdrag 7
Förstudie av möjliga och önskvärda servicefunktioner i fastighet på Karolinska Institutets Campus i Solna. Fastigheten som uppgår till 2 500 kvm är placerad mellan Aula Medica och Biomedicum och är till årsskiftet 2017/18 ett projektkontor för de byggnationer som sker på Campus. Därefter ska den verksamhet som bedrivs i fastigheten dels komplettera serviceutbudet i Aulan och Biomedicum, dels bidra till att genomföra Akademiska Hus ambition om ett "Levande Campus". 2015.

Uppdrag 8

Kompletterande förstudie för att fastställa logistik, ekonomi och utseende av beslutad restaurangverksamhet i uppdrag 7. Arbetet var ett samprojekt mellan Attenda, Akademiska Hus, Projektengagemang, Kökspennan och DinellJohanssons arkitektbyrå.

Uppdrag 9

Förstudie gällande Campus Albano. Stockholm universitet flyttar ca 8 000 studenter och anställda till ett nytt campusområde. Ett flertal kommersiella verksamheter ska bedrivas på området samt att 1 000 studentbostäder ska byggas. Rapporten var fokuserad på Hus 2 där huvuddelen produktion och förtäring ska ske på området. Genomlysning av marknad, hållbarhet, studenters behov, ekonomi, logistik och flöden var några av huvudrubrikerna.(2019)

Uppdrag 10

Konsultation under byggnation av restaurangverksamheten Hus 2, Campus Albano. Medverkat som kompetensförstärkare åt Akademiska Hus gentemot inrednings- och köksarkitekt. Säkerställt anbudsunderlag utensilier.

Uppdrag 11 (2021)

Upphandling av restauratör tillsammans med upphandlingsenheten på Akademiska Hus. Upphandlingen var en s.k. LUK (Tjänstekoncession)

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »