Akademiska Hus

Akademiska Hus

 

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att kartlägga nuvarande och framtida restaurangbehov på KTH Campus i Stockholm, samt belysa konsekvenserna av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets planerade flytt till området. 2003.

Uppdrag 2
Förstudie avseende möjligheten till etablering av en konferens- och kongressanläggning vid KTH Campus. Uppdragets huvudsakliga inriktning var kostnads-, intäkts- och konsekvensanalys för såväl fastighetsägare som eventuell entreprenör. 2003.

Uppdrag 3
Förstudie med syfte att skapa beslutsunderlag angående dels nyetablering av restaurang i Kräftriket och dels ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift av Restaurang Trädgårdsvillan i Frescati Hage. Vidare belyste förstudien eventuella samordningsfördelar av de aktuella restaurangverksamheterna. 2003.

Uppdrag 4
Upphandling av restauratör till Restaurang Quantum, vilken skall betjäna studerande, anställda, företag och institutioner på KTH Campus. Restaurangen serverar 700-800 luncher per dag samt bedriver omfattande representations- och cateringverksamhet. 2004.

Uppdrag 5
Upphandling av restauratör till Restaurang Jöns Jacob, vilken betjänar studerande, anställda, företag och institutioner på Karolinska Institutet. Restaurangen serverar 800-900 luncher per dag. 2006 - 07.

Uppdrag 6

Förstudie avseende restaurangsituationen i Ultuna, Uppsala, i förhållande till de förändringar som planeras inom en 3-5 års period. Dominerande hyregäster är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Veterinärhögskolan. 2009.

Uppdrag 7
Förstudie av möjliga och önskvärda servicefunktioner i fastighet på Karolinska Institutets Campus i Solna. Fastigheten som uppgår till 2 500 kvm är placerad mellan Aula Medica och Biomedicum och är till årsskiftet 2017/18 ett projektkontor för de byggnationer som sker på Campus. Därefter ska den verksamhet som bedrivs i fastigheten dels komplettera serviceutbudet i Aulan och Biomedicum, dels bidra till att genomföra Akademiska Hus ambition om ett "Levande Campus". 2015.

Uppdrag 8

Kompletterande förstudie för att fastställa logistik, ekonomi och utseende av beslutad restaurangverksamhet i uppdrag 7. Arbetet var ett samprojekt mellan Attenda, Akademiska Hus, Projektengagemang, Kökspennan och DinellJohanssons arkitektbyrå.

Uppdrag 9

Förstudie gällande Campus Albano. Stockholm universitet flyttar ca 8 000 studenter och anställda till ett nytt campusområde. Ett flertal kommersiella verksamheter ska bedrivas på området samt att 1 000 studentbostäder ska byggas. Rapporten var fokuserad på Hus 2 där huvuddelen produktion och förtäring ska ske på området. Genomlysning av marknad, hållbarhet, studenters behov, ekonomi, logistik och flöden var några av huvudrubrikerna.(2019)

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »